اسناد

خانه / اسناد

سند ۱۷
صندوق های پژوهش و فناوری جسورانه شرکتی - cvc
سند ۱۶
دستور العمل اجرایی بند خ ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی
سند ۱۵
اصلاح آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی
سند ۱۴
اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی
سند ۱۳
آیین‏ نامه اجرایی بند ل ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
سند ۱۱
قانون کمک به تاسیس و توسعه صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری (بند ح ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه کشور )
سند ۱۰
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
سند ۹
آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
سند ۸
ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
سند ۷
آیین‌نامه تضمین در معاملات دولتی
سند ۶
نگاشت قانونی صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی
سند ۵
صندوق های پژوهش و فناوری، نهادهای مالی مشمول آیین نامه اجرایی واگذاری مطالبات قراردادی (factoring)
سند ۴
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش‌بنیان
سند ۳
دستورالعمل اعطاء و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق­های پژوهش و فناوری
سند ۲
دستورالعمل ناظر بر ضمانت‏نامه‏ صندوق‌های پژوهش و فناوری