نشست سالیانه انجمن سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر همزمان با رویداد پردیس سامیت در محل پارک فناوری پردیس دراسفند ماه سال جاری برگزار شد. در این نشست هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در خصوص برنامه ها و عملکرد یک سال گذشته خود گردهم آمدند. در این نشست از گزارش سالیانه عملکرد اعضای انجمن رونمایی شد.

نشست سالیانه و رونمایی از گزارش عملکرد انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر ایران

مشاهده کنید
به عنوان یک نهاد غیر اتنفاعی متشکل از صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق‌های پژوهش و فناوری،صندوق‌های جسورانه بورسی، شتابدهنده‌ها، شرکت‌های توسعه خدمات فناوری و فرشتگان سرمایه‌گذاری اهدافی مانند توسعه و ترویج ادبیات سرمایه‌گذاری خطرپذیر،

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

مشاهده کنید

اخبار زیست بوم

مقالات

شبکه همکاران انجمن