شاخص های مطرح انتخاب طرحها و نحوه راهبری پروژه ها

20,000 تومان

دسته :

مدرس : دکتر مهدی سادات رسول

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و فناوری شریف

موضوعات :

بخش اول : شاخص های عمده مطرح در غربال گری و انتخاب طرح ها

بخش دوم : نحوه راهبری و مدیریت پروژه ها و طرح ها

بخش سوم : انتقال تجربیات سرمایه گذاری