راهبری شرکت بعد سرمایه گذاری

20,000 تومان

مدرس مجید کمالو
مدیر سرمایه گذاری صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

موضوعات دوره :
دلایل شکست استارتاپ ها
حدمات قابل ارائه توسط سرمایه گذار
اصول کلی برای تشکیل هیات مدیره
سطوح مختلف رهبری
ویژگی های سرمایه گذار خوب
ویژگی بنیان گذار خوب