دوره "ارزیابی موشکافانه و خطاهای تصمیم گیری موثر در آن"

40,000 تومان

مدرس : مهندس غلاملو

محتوای دوره :

  1. ضرورت و اهداف ارزیابی موشکافانه
  2. روند کلی و مراحل ارزیابی موشکافانه
  3. فرآیند های شناختی و ادراک
  4. بیان بیش از ۳۰ مورد از خطاهای ادراکی رایج در ارزیابی موشکافانه