برگزاری دوره تخصصی آموزش صدور ضمانتنامه

پیرو هماهنگی های صورت گرفته با معاونت توسعه مدیریت و جذب منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جهوری با دبیرخانه انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر دوره آموزش صدور ضمانت نامه ویژه صندوق های پژوهش و فناوری جدیدالتاسیس برگزار شد.

این دوره آموزشی که با حضور مدیران عامل و مدیران واحدهای صندوق های پژوهش و فناوری در سالن شیخ بهایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، تجربیات صندوق های پژوهش و فناوری قدیمی درمدیریت ریسک ضمانت نامه ها، اصول و مبانی قوانین مرتبط با ضمانت نامه، مبانی حقوقی ضمانت نامه و مبانی ارزیابی و مدل های اعتبارسنجی آموزش داده شد.