برگزاری جلسه اعضا هئیت مدیره انجمن با دکتر ستاری

جلسه اعضاء هئیت مدیره این انجمن با این دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با موضوع ارائه گزارش عملکرد ۹۷ انجمن برگزار شد.

آقای دکتر ستاری ضمن تقدیر از تمامی اعضا انجمن بر همکاری بیشتر انجمن با نهادها تاکید کرد. در این جلسه گزارش حجم کل خدمات اعضاء انجمن که از زمان تاسیس بالغ بر ۲۹۰۰۰ میلیارد ریال بوده است گزارش شد.