برگزاری جلسه اعضا انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر با جناب آقای دکتر وحدت رئیس محترم صندوق نوآوری و شکوفایی

پیرو جلسه اعضا هیات مدیره انجمن وی سی با جناب آقای دکتر وحدت چالش های مربوط به صندوق ها و نهادهای سرمایه گذاری با این موضوعات مطرح گردید:

ارتقا جایگاه قانونی و اعتبار ضمانت نامه های صندوق های پژوهش و فناوری

دسترسی اعضا به سامانه های اعتبارسنجی بانک مرکزی

برگزاری کارگاه های توانمند سازی، رویدادها و …

اصلاح مدل های هم سرمایه گذاری و راه اندازی ابزارهای مالی اهرمی با کمک انجمن در حوزه VC

تسهیل گری در خصوص خدمات دهی به شرکت های بزرگ

افزایش سطح اعتبار تخصص داده شده بابت اخذ مجوزها

حضور در نمایشگاه های بین المللی