انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشور

 به عنوان یک نهاد غیر اتنفاعی متشکل از صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های جسورانه بورسی، شتابدهنده‌ها، شرکت‌های توسعه خدمات فناوری و فرشتگان سرمایه‌گذاری اهدافی مانند توسعه و ترویج ادبیات سرمایه‌گذاری خطرپذیر، انتقال تجربیات موفق و ارتقاء تعاملات با فعالان این صنعت با نهادها و سازمان‌ها حامی تامین مالی نوآوری‌ را دنبال می‌کند. و براساس نقشه راه خود مصمم است علیرغم تمامی محدودیت‌ها و چالش ها قدم‌های مثبت و موثری در هم‌راستایی سیاست‌گذاری‌های نهادهای حاکمیتی با اهداف فعالان زیست بوم فناوری کشور به ویژه نهادهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری حوزه‌ نوآوری و فناوری بردارد.