صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در جهان در سال ۲۰۲۰

اگرچه سرمایه جذب‌شده جهانی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سه فصل سال ۲۰۲۰ تقریبا با تمام سال ۲۰۱۹ برابری می‌کند، ولی تعداد صندوق‌های بسته‌شده به شکل قابل توجهی عقب ‌مانده‌ است. با بسته شدن تعداد زیادی از صندوق‌ها، جذب سرمایه در فصل سوم سال، با کاهش روبرو شد و انتظار می‌رود که این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند. البته این روند استثناءهایی هم دارد که تنها تعداد محدودی از صندوق‌های بزرگ و معروفی هستند که به دنبال سرمایه می‌گردند.
باید به این نکته توجه داشت که سرمایه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر موجود است. پودر خشک به بیشترین مقدار خود یعنی ۲۵۶/۶ میلیارد دلار در فصل اول سال ۲۰۲۰ رسید. همچنین کسب‌وکارهایی که پشتوانه سرمایه خطرپذیر دارند، به سرمایه کم‌نظیر و جدید سرمایه‌گذاران غیرسنتی نیز دسترسی دارند. این سرمایه‌گذاران بیش از ۶۰% مجموع سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر را در چهار سال از پنج سال گذشته را تشکیل می‌دهند.

مقایسه منطقه ای

در مقایسه منطقه‌ای، در آمریکای شمالی سرمایه جذب‌شده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ۷۰% افزایش یافته است. این سرمایه‌های جذب شده در اروپا ثابت مانده‌‌اند ولی در آسیا از سال ۲۰۱۷ که اوج آن بود، با کاهش شدیدی روبرو شده‌اند.
همچنین، صندوق‌های تازه تأسیس نیز در همه‌گیری ویروس کرونا با سختی‌های زیادی روبرو شده‌اند و این وضعیت برای آنها ادامه خواهد داشت. با این وجود، میانگین حجم این صندوق‌ها به میزان زیادی افزایش یافته است.

راست: تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر با حجم‌های متفاوت  /  چپ: سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر با حجم‌های متفاوت

راست: تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در مناطق مختلف    /    چپ: سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در مناطق مختلف

راست: دارایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر / چپ: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر تازه‌تأسیس

منبع:

Private Fund Strategies Report, PitchBook, Q3 2020