درباره

مدیر عامل : احمدرضا مسرور

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 88221769
شماره دورنگار : 88221769
وبسایت : www.dmondgroup.com
ایمیل : info@dmondgroup.com
آدرس : تهران،خیابان کارگرشمالی،دانشکده فنی دانشگاه تهران،پارکینگ کتابخانه قلم چی،شتابدهنده دیموند