درباره

مدیر عامل : آقای رضا اخیانی

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 5138475206
شماره دورنگار : 5138475206
ایمیل : srtf@mums.ac.ir
آدرس : مشهد،بلوار تلویزیون،نبش منتظری7،ساختمان ساپکو،طبقه سوم واحد 6