درباره

مدیر عامل : آقای ابراهیم بلقیس

اطلاعات تماس

شماره تلفن : 7136241795
شماره دورنگار : 7136241795
وبسایت : http://sandoghfars.ir
آدرس : شیراز،بلوار دکتر حسابی،شهرک آرین،خیابان فناوری،صندوق پژوهش و فناوری استان فارس