اولین جلسه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور برگزار گردید

اولین جلسه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، اولین جلسه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور در دورة جدید، دوشنبه ۲ آذر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

Read More