دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقدام به انتشار گزارش هایی مرتبط با الگوهای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط نموده است.

این گزارش ها را می توانید با کلیک روی هر آیتم دریافت کنید.

۱- تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط. تهیه شده توسط آرمین مصطفی زاده. گروه بازارهای مالی دفتر مطالعات اقتصادی

 

۲- بانکداری ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط: تجربیات جهانی و راهکارهای توسعه در ایران. تهیه شده توسط هدیه ستایش. گروه مطالعات محیط کسب و کار دفتر مطالعات اقتصادی 

۳- توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران. تهیه کننده: انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور. گروه مطالعات محیط کسب و کار دفتر مطالعات اقتصادی

۴- بازار مجزا برای تامین مالی در بورس (مطالعه تطبیقی و پیشنهاد مدلی برای ایران) تهیه شده توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت فرابورس ایران. گروه مطالعات محیط کسب و کار دفتر مطالعات اقتصادی

۵- تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط در امریکا. تهیه کنندگان: سمیرا رسولیان، موسی شهبازی غیاثی، علی نعمتی شهاب، مهدی رمضانی. گروه مطالعات محیط کسب و کار دفتر مطالعات اقتصادی

۶- تامین مالی جمعی: مفاهیم، مدلها و ملاحظات قانونی. تهیه کنندگان: حامد بهاری فر، محسن شهرابی، محمد جلال. گروه مطالعات محیط کسب و کار دفتر مطالعات اقتصادی