انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر با همکاری مرکز پژوهش های مجلس تا کنون اقدام به انتشار دو گزارش در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر نموده است. شایان ذکر است پیرو تهیه و تکمیل گزارش بررسی چالش ها و ظرفیت های قانونی توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر، پیش نویس طرحی برای تصویب در مجلس در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر آماده شده است تا در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار گیرد. همچنین این انجمن هر شش ماه یکبار اقدام به دریافت گزارش عملکردی اعضا می نماید که گزارش توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران نیز مشتمل بر اطلاعات و آمار عملکرد اعضا تا اسفند ۹۳ می باشد.

همچنین آقایان دکتر روح الله ابوجعفری و مهدی کنعانی گزارش تامین مالی نوآوری و سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران و گزارش الزامات توسعه جامع سرمایه گذاری خطرپذیر(با تاکید بر تجربیات ایران و دیگر کشورها) را با همکاری گروه فناوری های نو دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین منتشر نموده اند.