باتوجه به تغییرات وبسایت، شماره های پیشین بولتن داخلی انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر از طریق لینکهای زیر قابل دسترسی است:

IRVC Bulletin No.1 مهر ۹۲

IRVC Bulletin No2 آبان ۹۲

IRVC Bulletin No3 آذر ۹۲

IRVC Bulletin No.4 آذر ۹۲ (نیمه دوم)

IRVC Bulletin No.5 دی ۹۲

IRVC Bulletin No.6 بهمن ۹۲

IRVC Bulletin No.7 فروردین ۹۳

IRVC Bulletin No.8 اردیبهشت ۹۳

IRVC Bulletin No.9 خرداد ماه ۹۳

IRVC Bulletin No.10 تیرماه ۹۳

 بزودی انتشار ماهنامه الکترونیک انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با موضوعات ترویجی و علمی از سر گرفته خواهد شد.