خاستگاه قانونی صندوقهای پژوهش و فناوری

خاستگاه قانونی صندوقهای پژوهش و فناوری

مفاد قانونی مرتبط با صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری 1- ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی (17/1/1379) خاستگاه…

بیشتر
الگوی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

الگوی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقدام به انتشار گزارش هایی مرتبط با الگوهای تامین مالی بنگاه های…

بیشتر
گزارش های مرتبط با سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران

گزارش های مرتبط با سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران

انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر با همکاری مرکز پژوهش های مجلس تا کنون اقدام به انتشار دو گزارش در حوزه سرمایه…

بیشتر